ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި "ރީޑިސްކަވަރިންގ ނައިޓްރޮޖަން" އިވެންޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

31 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President attends ‘Rediscovering Nitrogen’ side-event at COP26
31 October 2021, Press Release
ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި "ރީޑިސްކަވަރިންގ ނައިޓްރޮޖަން" އިވެންޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
31 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު