ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

6 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

PGA of the 76th Session of the UNGA calls on President Solih
06 October 2021, Press Release
އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު