ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރިޔަށްއޮތް 5 އަހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

15 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President inaugurates the Elections Commission's strategic plan for the next five years
15 September 2021, Press Release