ފޮޓޯ އަލްބަމް

އާޖެންޓީނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން

13 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New Ambassador of the Argentine Republic presents credentials to President
13 September 2021, Press Release
އާޖެންޓީނާގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު