ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހަންގޭރީ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން

13 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New Ambassador of Hungary presents credentials to the President
13 September 2021, Press Release
ހަންގޭރީގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު