ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު އާސާރީ ޒިޔާރާތް ބައްލަވާލެއްވުން

9 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރ. ރަސްގެތީމުގެ ބައެއް އާޘާރީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަންތަން ބައްލަވައިލައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President and First Lady tour historical sites in Raa Rasgetheemu Island
09 September 2021, Press Release