ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހުރަވީ ސްކޫލްގެ ރަޔާން ރިޔާޒް ޢަބްދުލްވާޙިދާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގައި ޖީސީއީ އޯލެވެލްގެ ކެމިސްޓްރީ ހަދަައި އޭ ސްޓާރ ހޯދި ރަޔާން ރިޔާޒް ޢަބްދުލް ވާޙިދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އޭނާއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President congratulates ten-year-old Rayan for attaining A star in GCE 'O' Level Chemistry Exam
23 August 2021, Press Release