ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަންދޫގެ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫގެ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets Vandhoo fisher community, assures that government places great value on expanding fishing industry and solving their concerns.
19 August 2021, Press Release