ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުން

19 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ވަންދޫގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު