Photo Album

President visits Vandhoo Island

19 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ވަންދޫގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު