ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮމަދޫ ބަނދަރުހުޅުއްވައިދެއްވުން

18 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކިތަންމެ ކުޑަ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
This government prioritises providing all basic necessities required for every citizen to live a dignified life, regardless of the islands' population - President
18 August 2021, Press Release