ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވުމާއި ޖަލު ބައްލަވާލެއްވުން އަދި މާފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ބައްލަވާލެއްވުން

16 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާފުށީ ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުވައިދެއްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President visits Maafushi, launches new prison medical facilities
16 August 2021, Press Release