ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިންޑިޔާގެ 75ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްުވުން

15 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާގެ 75 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު