Photo Album

Vice President attends reception celebrating India's 75th Independence Day

15 August 2021

Related Articles

އިންޑިއާގެ 75 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު