ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ވިލިމާލެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

15 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިލިމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President visits Villimalé, meets with institutional representatives
15 August 2021, Press Release