Photo Album

Vice President visits Villimale

15 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިލިމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President visits Villimalé, meets with institutional representatives
15 August 2021, Press Release