ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެސިޑެންޓްސް އޮފިސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

12 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެސިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President appoints new Minister at the President’s Office
12 August 2021, Press Release