Photo Album

President appoints new Minister to the President's Office

12 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެސިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President appoints new Minister at the President’s Office
12 August 2021, Press Release