ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް 07/04/2021

7 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތަކުގެ އަގުތަކާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ހާމަކުރައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
Housing Minister reveals the latest on the Hiya Social Housing Scheme
07 April 2021, Press Release