ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ސްޓެލްކޯ ބަސްހުއްޓި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

14 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
14 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President inaugurates new bus stop near STELCO
14 November 2020, Press Release