ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނަށް އިސްލާމް، ދިވެހި، ޤުރުއާން، އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އިސްލާމް، ދިވެހި، އަދި ޤުރުއާން ފަދަ މާއްދާތައް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President Discusses Conducting Islam, Dhivehi and Quran Lessons Online for Locals Living Abroad
11 October 2020, Press Release