ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ވަރޗުއަލް ސެޝަނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންވުން

27 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
27 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު