Photo Album

President attends virtual reception to celebrate the Maldives' 55th Anniversary of Independence

27 July 2020

Related Articles

‎މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
27 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު