ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން “މަމްސް އެކްސްޕޯ 2019” އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން

4 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި، އިސްރާފުވުން ކުޑަ ގޮތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ގޮވާލައްވައިފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
First Lady urges for environmentally-friendly practices in upbringing children
04 October 2019, Press Release