ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގުޅީފަޅު މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގުޅީފަޅު މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
President discusses finding a solution to those affected by terminated Gulhifalhu housing project
03 October 2019, Press Release