ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President inspects fire-ravaged homes in Abadhah Fehi Magu
30 September 2019, Press Release