Photo Album

President Visits Henveiru ward Disaster Site to Check on Progress of work

30 September 2019

Related Articles

އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President inspects fire-ravaged homes in Abadhah Fehi Magu
30 September 2019, Press Release