ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެހީގެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލެއްވުން

28 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President checks on progress of relief efforts of Henveiru ward fire incident
28 September 2019, Press Release