Photo Album

Vice President visits Fire Incident Relief Distribution Center at Dharubaaruge

28 September 2019

Related Articles

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President checks on progress of relief efforts of Henveiru ward fire incident
28 September 2019, Press Release