ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

26 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President attends reception hosted by U.S. President
25 September 2019, Press Release
އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
‘Economic growth can and must occur in harmony with ocean-friendly practices’ - President
26 September 2019, Press Release
އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ޙާޞިލު ކުރެވޭނީ އަދި ކުރަންވާނީ ވެސް ކަނޑުތަކާ ރައްޓެހި އާދަތަކެއްގެ ތެރެއިން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު