ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި" ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުވައިދެއްވުން

11 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި" ފޮޓޯ މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
11 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
Vice President launches "The history of Environment Conservation in the Maldives” exhibition
11 June 2019, Press Release