ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President Solih meets the Members of Thoddoo Island Council
29 April 2019, Press Release