ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވަވާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

28 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެވިއްޖެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
28 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
We have brought positive change to the lives of Maldivians within a short period of time - President
28 March 2019, Press Release