ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެބިލެއް ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުން

12 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބޮޑެތި ބިލުތައް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު، އަދި ބިލުތަކަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތައް އަންނަމުންދާއިރުގައި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކަށްވާނެގޮތާ ދޭތެރޭގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President Ratifies Political Party Bill and Bill on People’s Majlis Privileges and Powers
12 March 2013, Press Release