ފޮޓޯ އަލްބަމް

-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އ.ދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

17 ފެބުރުވަރީ 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އ.ދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
UN Special Rapporteur Calls on the President
17 February 2013, Press Release