ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ޑިސެންބަރު 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި، އެކުންފުނިތައް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
President meets with senior officials of government companies
17 December 2012, Press Release