ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް

23 އޮގަސްޓް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
Official talks held between the governments of Maldives and Sri Lanka
23 August 2012, Press Release