ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި

23 އޮގަސްޓް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި
23 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President and First Lady arrives in Sri Lanka on an official visit
23 August 2012, Press Release