ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

26 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ބޭރުގެ ތިން ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
British High Commissioner, Iraqi Ambassador and Iranian Ambassador call on the President
26 July 2012, Press Release