ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

15 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Members of Hirilandhoo Council meet the President
15 July 2012, Press Release