ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެންޝޯންޓަރ މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެވޯޑް 2012

3 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެންޝޯންޓަރ މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެވޯޑް 2012 އިން އެކި އެވޯޑްތައް ޙާޞިލް ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަދާކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
4 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Congratulates Awardees at “Enchanteur Maldives Film Awards 2012”
04 July 2012, Press Release