ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިއްލީގެ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިއްލީގެ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets Indian Business Leaders
14 May 2012, Press Release