ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނިއުދިއްލީގައި ތިއްބަވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނިއުދިއްލީގައި ތިއްބަވާ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets members of the diplomatic community in Delhi
14 May 2012, Press Release