ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަހާތުމާ ގާނދީގެ މަޤްބަރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

13 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެތާނގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 މޭ 2012, ޚަބަރު
President and First Lady visit Maldivian High Commission
13 May 2012, Press Release