ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައދަލުކުރެއްވުން

12 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets Indian External Affairs Minister
12 May 2012, Press Release