ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އެއަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

9 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އެއަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 މޭ 2012, ޚަބަރު