ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިއްބަވާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

5 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން އެކިފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ގެންދާ ނޭދެވޭ ވާހަކަތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި
6 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed condemns defamation of Police and Armed Forces
06 May 2012, Press Release