ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭ ވިލިނގިލީ އަވަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

5 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭ ވިލިނގިލީ އަވަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެ އަވަށުގެ އެކި މަރްކަޒުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
5 މޭ 2012, ޚަބަރު
Vice President visits Vilingili
05 May 2012, Press Release