ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކްޓިންގ ހައިކޮމިޝަނަރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކްޓިންގ ހައިކޮމިޝަނަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
3 މޭ 2012, ޚަބަރު
Acting British High Commissioner calls on the President
03 May 2012, Press Release