ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަން އުޅޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވުމަށާއި އެހީތެރިކަން ނުދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President urges not to cooperate with strife inciters
27 February 2012, Press Release